Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын тайланг төлөвлөгөөт хугацаанд Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэв.

2019-04-16 Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдан ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт",  "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө"-нд хийсэн нийцэл, гүйцэтгэлийн аудитын тайланг  Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж  Үндэсний аудитын  газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж дуусгав.

2019-04-15 Говь-Алтай аймаг

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж гүйцэтгэв.

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт гарч тайланг гардууллаа

2019-04-12

Төсвийн шууд захирагчдын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт гарч тайланг гардууллаа

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2019-04-05

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН 42 ДУГААР ТОЙРОГТ ЯВАГДАХ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ НӨХӨН СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭГЧ НАРТ

2019-04-05

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН 42 ДУГААР ТОЙРОГТ ЯВАГДАХ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ НӨХӨН СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭГЧ НАРТ