Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: ХАК-ын гэрээг дүгнэлээ.

2019-05-01 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь 2018 онд Санхүүгийн тайлангийн аудитын үеэр үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилласан Хувийн аудитын компаниудын гэрээг дүгнэн ажиллав. Дөлгөөнхайрхан-Уул ХХК, Б энд С аудит ХХК-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн чанар байдлыг хангалттай сайн түвшинд гүйцэтгэсэн хэмээн үнэлэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, Автозамын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ТАХ-ны ажлаар сумдад ажиллав.

2019-03-27 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын баг 2018 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Автозамын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэл, одоогийн явцад гүйцэтгэлийн аудитыг сумдуудад хийж гүйцэтгэв.

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ. /2019.01.17/

2019-01-31

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.15-нд 18 сум, 3 тосгоны 21 төсвийн шууд захирагч нарт , 2019.01.17 -нд аймгийн төвийн 57 төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтийг дарга, Тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар нээж, аудит хийх багийн гишүүдийг танилцуулав. Аудитын менежер Д.Оюунтуяа 2018 онд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар болон 2019 онд хийгдэх аудитын явцад анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв. Мөн staus.audit.mn цахим хаягаар санхүүгийн тайланг хэрхэн илгээх талаар сургалт явууллаа.