Нам, эвслээс ирүүлсэн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн аудитын урьдчилсан дүгнэлт гарлаа

2020-04-06

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.17, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.5-д Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг Төрийн аудитын дээд байгууллага хянаж, дүгнэлт гаргахаар заасан.

БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАНГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАГҮЙ ТУХАЙ

2020-04-03

БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАНГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАГҮЙ ТУХАЙ

НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

2020-03-26

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.7-д заасны дагуу нам, эвслээс ирүүлсэн хандивын тайлан хүлээн авах материалын бүрдүүлбэр:

Үндэсний аудитын газарт хуулийн хугацаанд 15 нам, 4 эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө ирүүллээ

2020-03-25

Тус хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.6-д нам, эвсэл нь мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө Үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн байхаар заасны дагуу хуулийн хугацаанд нийт 15  нам, 4 эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө ирүүлээд байна /мөрийн хөтөлбөрөө ирүүлсэн нам, эвслийн нэрсийн жагсаалтыг хавсаргав/. Үндэсний аудитын газар нь нам, эвслээс ирүүлсэн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт дараах чиглэлийн хүрээнд дүгнэлт гарган 2020 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлэх зохицуулалттай.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-03-25

Үндэсний Аудитын газар ньҮАГ-20/006 дугаартай “Инженерийнбайгууламжийн зураг, төсөл, гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах”зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.Дараах зөвлөх үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-03-26

Үндэсний Аудитын газар ньҮАГ-20/009 дугаартайБарилга, байгууламжийн зураг төсөв зохиох, магадлал хийх, мөрдөгдөж буй барилгын норм, нормативыг боловсронгуй болгох чиглэлээрдүгнэлт гаргах”-ийг хэрэгжүүлэхзорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2020-03-26

Үндэсний Аудитын газар ньҮАГ-20/008 дугаартай“Эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг, төсөл, гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах” хэрэгжүүлэхзорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Дараах зөвлөх үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.