Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ. /2019.01.17/

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.15-нд 18 сум, 3 тосгоны 21 төсвийн шууд захирагч нарт , 2019.01.17 -нд аймгийн төвийн 57 төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтийг дарга, Тэргүүлэх [...]