Төрийн аудитын цаг "Цуврал нэвтрүүлэг"

Нийцлийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар

Төрийн аудитын цаг "Цуврал нэвтрүүлэг"

Стратегийн удирдлагын газрын захирал Д.Энхболд