Аудитын нээлт хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УТХО-ын үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит, ОНХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын санал, дүгнэлтийг хүргүүллээ.

Дорнод аймгийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын санал, дүгнэлтийг хүргүүллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитын нээлт хийв.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөний дагуу аудитын нээлт хийлээ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудит мөн өөрийн төлөвлөгөөгөөр [...]

Санхүүгийн тайлангийн аудит

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар төсвийн шууд захирагчдын санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд баталгаажуулж дууслаа.

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

Аудитын нээлт хийлээ.

Улсын Их хурлын захиалга, ҮАГ-ын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хийх аудитуудын нээлтийг хийлээ.