ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛООҮндэсний аудитын газар болон, орон нутаг дахь Төрийн аудитын газрын удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөн 2019 оны 01-дүгээр сарын 24-ны өдөр болж өнгөрлөө. Зөвлөгөөнд төрийн аудитын байгууллагын нийт 50 гаруй удирдах ажилтан оролцож байгаа юм. Энэ үеэр Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж 2019 онд баримтлах бодлого, чиглэл, үйл ажиллагаагаа төлөвлөж, зорилтоо тодорхойлж байна.

Төрийн аудитын байгууллага өнгөрсөн оныг “Аудитын үр өгөөжийг дээшлүүлэх жил”  болгон зарласан бөгөөд зорилгоо бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.

Харин 2019 оныг “Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож төлөвшүүлэх ” жил болгон зарлажээ.


Төрийн аудитын байгууллага 2018 оны тайлант хугацаанд Санхүүгийн тайлангийн 3806, гүйцэтгэлийн 200, нийцлийн 97, нийт 4103 аудит хийж гүйцэтгэжээ. Аудитаар илрүүлсэн нийт зөрчлийн  66.7 хувийг аудитын явцад залруулсан ба үлдсэн зөрчлийг залруулахаар акт, албан шаардлага, зөвлөмжийг шалгагдагч байгууллагуудад хүргүүлсэн. Илрүүлсэн нийт зөрчлийн тоо өмнөх оноос 6,760.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна.

Зөвлөгөөний дараа Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд  тэргүүлэх аудиторууд болон Төрөлжсөн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор нар үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.