Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ. /2019.01.17/