Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн баталсан  төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018/” хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор, Хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер, нийцлийн аудитын албаны аудиторууд болон аймгийн ЗДТГ-ын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Газрын харилцаа, Хот байгуулалт, архитектор төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын удирдлагууд болон Хэрлэн сумын газрын даамал нар оролцлоо.