УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - СУМДАД АЖИЛЛАА.


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт, Улсын төсвийн 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудитаар Өлгий, Өмнөговь, Ховд, Бөхмөрөн сумдад ажиллаа.