УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт, Улсын төсвийн 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд, аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, ЗДТГ-ын дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Улаангом сумын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.