Аудитын нээлт хийлээ.


Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Улсын Их Хурлын байнгын хорооны захиалга, ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэх "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Улсын төсвийн 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд, Аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэм, аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Жаргалсайхан нар оролцлоо.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР