Санхүүгийн тайлангийн аудит


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар 187 төсвийн шууд захирагчдыг хамрууллаа.

Үүнээс Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар 69, ХАК-аар 75, түүвэрт 33, итгэл 10 байгууллагад үзүүлж, санал дүгнэлт өгч ажиллав.

Санал дүгнэлт: Санхүүгийн тайлангийн аудитаар Зөрчилгүй санал дүгнэлт 138, Хязгаарлалттай 4, Сөрөг 1, Санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан 1 шууд захирагч байна. 

Санхүүгийн тайлан: Хугацаа хоцроон ирүүлсэн 25 төсвийн шууд захирагчид хариуцлага тооцуулах санал хүргүүлсэн.

Аудитаар илэрсэн зөрчил: Зөрчлийн тоо 272, дүн 12,459 сая төгрөгийн нийт зөрчил илрүүлж ажиллалаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР