Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт гарч тайланг гардууллаа


Yндэсний аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.2-д заасны дагуу Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлт гарган, гэрчилгээг Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдад гардуулах ажлыг Санхүүгийн аудын газраас зохион байгуулж алдаа зөрчил болон цаашид анхаарах асуудлууд, дараа жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар баримтлах бодлого, чиглэлийн талаар танилцуулга хийлээ.

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд аудит хийхэд 15 Зөрчилгүй санал дүгнэлт, 3 газар Хязгаарлалттай санал дүгнэлт авсан байна.

Тайлангийн нэр Файл
1 Татварын ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан                        Татах
2 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлан                      Татах
3 Гаалийн ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
4 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
5 Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
6 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
7 Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
8 Стандарт, хэмжил зүйн газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
9 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
10 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
11 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
12 Шинжлэх ухааны академийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
13 Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах
14 Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан Татах