УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ


Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.2-д заасны дагуу Увс аймгийн 19 сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд сумдын Засаг дарга нарт хүргүүллээ.