УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ


Монгол улсын Ерөнхий аудиторын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газар, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад тус тус хүргүүллээ.