ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЭЭ.


МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө, ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт"-д тус тус нийцлийн аудит, "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитыг хийж, тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газар болон Нийцлийн аудитын газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.