Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж дуусгав.


Улсын Их хурлын байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө", "Аймгийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүллээ.

Тайланг govi-altai.audit.mn сайтад байршууллаа.