ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТУУД ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар МУЕА-ын баталсан төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу "Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаа түүний үр дүн", "Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн", "Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт"-д гүйцэтгэл, нийцлийн аудит үргэлжилж байна.