Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд аудитын дүн, дүгнэлтийг танилцууллаа.


Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 8 дугаар хуралдаанд ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тайланд хийсэн аудитын дүн, дүгнэлтийг танилцууллаа.

Мөн эдгээр тайланг нэгтгэн, 06 дугаар сарын 13-ны өдөр хуралдах аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанд танилцуулахаар боллоо.