НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын баталсан "ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ /2015-2018/" нийцлийн аудитын хэлэлцүүлгийг хийж, аудитын тайланг Үндэсний аудитын газар болон аймгийн Засаг даргад хүргүүллээ.