Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь Гаалийн холрооны 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн акт