2019 онд гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайлан


Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайлан

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийсэн эсэх40татах
2.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт40татах
3.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт28татах