НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга” төслийн хэрэгжилтэд хийх эрсдэлийн аудитАудитын төлөвлөгөө-2019
2.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын төлөвлөгөө-2019
3.Монгол улсын эдийн засгийн, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын төлөвлөгөө-2019
4.Монгол банкнаас "Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн "Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах дээд хөтөлбөр"-ийн үр дүн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
5.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
6.ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХЭД ХИЙХ АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨАудитын төлөвлөгөө-2019
7.Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүнАудитын төлөвлөгөө-2019
8.Экспортод гаргаж буй зарим нэрийн ашигт малтмалын олборлолт, борлуулалт, үнэ, ашиг, алдагдал” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
9."ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН" -д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019