НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.“АЗИ, ЕВРОПЫН ДЭЭД ТҮВШНИЙ 11 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТ “АСЕМ”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2016
2.ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2017
3.МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2017
4.“МОНГОЛ УЛСЫН АЛТ ОЛБОРЛОХ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, АЛТНЫ НӨӨЦИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨАудитын тайлан-2018
5.МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТАудитын тайлан-2019
6.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-ОНХС-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
7.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Шилэн данс-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
8.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-УТХО-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
9.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар ОНХС 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
10.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар ОНТХО 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
11.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар УТХО 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
12.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар Шилэн данс 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
13.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2018 оны УТХО-ын гүйцэтгэлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
14.Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
15.Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
16.Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар УТХО тайланАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
17.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
18.Аймгийн ЗД, ИТХ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2019
19.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
20.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
21.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
22.Шилэн дансын тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
23.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
24.Аймгийн ЗД, ИТХ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
25.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
26.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
27.Баян-Овоо сумын ИТХурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
28.Дорноговь аймаг дахь ТАГ-ТШЗ 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
29."ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ" ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
30.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
31.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
32.Дорноговь аймаг дахь ТАГ - ОНХС, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
33.Дорноговь аймаг дахь ТАГ - УТХО 2019 тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
34."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн" аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
35."Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
36.Архангай аймгийн ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтанд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
37.2018 оны "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт"-нд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
38."Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
39."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн" нийцлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланХөвсгөл аймаг2019