Үр дүнд: 364
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
2.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН 1-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
3.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
4.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
5.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
6.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
7.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТОХИЖИЛТ СҮМБЭР ОНӨААТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
8.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
9.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
10.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
11.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН ИТХ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
12.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
13.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
14.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
15.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
16.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
17.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
18.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ИТХАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
19.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙ АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
20.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
21.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
22.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
23.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
24.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
25.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
26.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
27.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН ИТХ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
28.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН ОНХС-ГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
29.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ЦӨМ СҮРГИЙН ҮРЖЛИЙН ТӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
30.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
31.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
32.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН 2017-2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНАУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
33.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ОНХС-ГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
34.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
35.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН МУЗЕЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
36.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
37.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГАЗРЫН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
38.Дорноговь аймаг дахь ТАГ - "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
39.Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг сайтад байршууллаа.Аудитын тайланДорнод аймаг2019
40.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
41."Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх’’-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
42."Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018/-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
43.ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ҮАГ-НАГ-2019/07/-НААудитын тайланДорнод аймаг2019
44."Шим-Ус" ОНӨААТҮГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
45.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
46.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГТ ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2019
47.“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
48.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
49.“ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
50.“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ”-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
Үр дүнд: 364