Үр дүнд: 742
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн өмчит ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
2.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
3.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
4.Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
5.2019 онд гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
6.Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
7.Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
8.Замын-Үүдийн Чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
9.Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
10.Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
11.Туул голын сав газрын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
12.АЗИ, ЕВРОПЫН ДЭЭД ТҮВШНИЙ 11 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТ "АСЕМ"-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮНАудитын тайлан-2018
13.“Төрийн орон сууцны корпораци” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааАудитын тайлан-2018
14.Засгийн газрын бонд, түүний худалдан авалт, зарцуулсан хүү, төлбөрийн байдалд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
15.Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2016-2017 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
16.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2018
17.Төрийн өмчит их, дээд сургуулиудын 2013-2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайлан-2018
18.“Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
19.Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн зарим арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
20.Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын захиргаа, санхүү, аж ахуйн зарим үйл ажиллагаанд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
21.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайлан-2017
22.НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ДАГУУ ЯВАГДСАН ЭСЭХЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2017
23.“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
24.Концессын тухай хуулиар төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад батлагдсан арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
25.Цэвэр агаарын сан болон 2008-2016 онд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гадаад, дотоодын хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын үр дүнАудитын тайлан-2018
26.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын тайлан-2018
27.“МИАТ” ТӨХК-ийн 2016-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
28.“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн давтан аудитын тайланАудитын тайлан-2018
29.“Хууль сахиулах байгууллагуудын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
30.“Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн”Аудитын тайлан-2019
31.“МОН АТОМ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙ САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАААудитын тайлан-2017
32.МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ ДҮГНЭЛТАудитын тайлан-2017
33.Эрчим хүчний үнэ тарифын зохицуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
34.“Гудамж” төслийн нийслэлд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийн зарцуулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
35.Газрын тосны 2015, 2016 оны өртөг нөхөгдөх зардлын баталгаажуулалтАудитын тайлан-2018
36.Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшүүлсэн нам, нэр дэвшигчдийн зардлын тайланг хянаж нийтэд мэдээлэхАудитын тайлан-2017
37.“МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын гүйцэтгэл”Аудитын тайлан-2018
38.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн дуусаагүй, орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайлан-2019
39.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын тайлан-2019
40.Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хэрэгжсэн зарим хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
41.Их-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
42.ОРОН НУЖТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2018
43.Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2018
44.Нийслэлийн газрын албанаас төрийн байгууллагын хэрэгцээнд олгосон газар олголт хууль тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэхэд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
45.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайлан-2013
46.Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
47.“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
48.“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
49.“Засгийн газрын өрийн удирдлагын хэрэгжилт, үр дүн”Аудитын тайлан-2017
50.“Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
Үр дүнд: 742