Үр дүнд: 23
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтын үр нөлөөтэй байдал" гүйцэтгэлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
2."Төрөөс СӨБ олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
3."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн" нийцлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
4.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
5.“Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудитаар холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
6.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
7.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
8.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
9.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
10.БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
11."БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
12.ДУНДГОВЬ: 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АЛБАН ШААРДЛАГААлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
13.ДУНДГОВЬ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
14.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
15.Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хариуцлага алдсан албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
16.Аймгийн ЗДТГ-ын даргад 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
17.Цэцэрлэг сумын "Тэсийн Илч"ХХК-ны холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох тухай албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
18.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар тавигдсан албан шаардлагын жагсаалтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
19.Сэлэнгэ аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАлбан шаардлагаСэлэнгэ аймаг2018
20.Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАлбан шаардлагаСэлэнгэ аймаг2018
21.Мандал сум дахь ШШГХ-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАлбан шаардлагаСэлэнгэ аймаг2018
22.Төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2018
23.2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2018
Үр дүнд: 23