Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг дэх орон нутгийн сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нар дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоох

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 “Энэ хуульд нийцүүлэн төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллага тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлнэ.” гэж заасны дагуу нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг хуулийн хугацаанд нь тооцон гаргаж, Тэргүүлэх аудиторын 2020 оны 6 сарын 30-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар батлан сонгуулийн хороонд хүргүүллээ.

татах