“ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ”-Д АУДИТ ХИЙВ

“Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт”-д 2020 оны 9 дүгээр сарын 05-аас 2021 оны 3 дугаар сарын 09-ний хооронд аудит хийж гүйцэтгэв.

 Аудитад Нийслэлийн 9 дүүргийн татварын байгууллагын 2018 он, 2019 оны ногдуулалт, төлөлт, ТЕГ-ын татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан болон УБЕГ-ын эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан, тэдгээрт байгаа татвар төлөгч, үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгчийн үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэл, холбогдох бусад баримт материалыг хамрууллаа.

Аудитын тайланг ТЕГ, ҮАГ, Нийслэлийн татварын газар болон 9 дүүргийн татварын хэлтэст хүргүүлэв.

 

АУДИТЫН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТЭС