Төсөвт байгууллагуудын 2019-2020 оны халаалтын зардлын төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд аудит хийж тайланг хүргүүллээ.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Баянхонгор сумын төсөвт байгууллагуудын 2019-2020 оны халаалтын зардлын төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор аудит хийж, аудитын тайланг 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр аймгийн ИТХ, Засаг дарга, Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлд тус тус хүргүүллээ.