АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

        Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 5 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсаны дагуу “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг цахимаар хийж, аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, чиглэлийг танилцуулж санал, мэдээлэл солилцлоо.

Аудитын нээлтэд аудитын менежер Д.Оюунтуяа, ахлах аудитор Н.Туяа, аудитор Ц.Энхтүвшин, аудитор Ц.Нарангэрэл,  Хэнтий аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Нямдаваа,  Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Э.Мөнх-Эрдэнэ, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, хүнс худалдаа, үйлчилгээний бодлого хариуцсан хариуцсан мэргэжилтэн  н.Урандолгио, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга  Ж.Энх-Амгалан, Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Мөнхчимэг, хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч Х.Эрдэнэчимэг, Б.Саранчимэг, Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн салбар сангийн мэргэжилтэн Н.Хашхүү нар оролцлоо.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 5 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсаны дагуу “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг цахимаар хийж, аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, чиглэлийг танилцуулж санал, мэдээлэл солилцлоо.

Аудитын нээлтэд аудитын менежер Д.Оюунтуяа, ахлах аудитор Н.Туяа, аудитор Ц.Энхтүвшин, аудитор Ц.Нарангэрэл,  Хэнтий аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Нямдаваа,  Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Э.Мөнх-Эрдэнэ, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, хүнс худалдаа, үйлчилгээний бодлого хариуцсан хариуцсан мэргэжилтэн  н.Урандолгио, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга  Ж.Энх-Амгалан, Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Мөнхчимэг, хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч Х.Эрдэнэчимэг, Б.Саранчимэг, Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн салбар сангийн мэргэжилтэн Н.Хашхүү нар оролцлоо.