“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын талаар цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

Улсын Их Хурлын Төсвийн удирдлагын хорооны 2020 оны 05 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалын дагуу “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй систем, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийх гэж байна. Уг аудиттай холбоотой УАГ-ын Гуравдугаар шатны аудитын асуудлын шинжилгээ, арга зүйг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, санал, асуулгад хамрагдсан цахим хэлэлцүүлгийг 2021 оны 9-р сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Цахим хэлэлцүүлэгт ахлах аудитор Х.Сувдмаа, С.Батцэцэг, аудитор Г.Батмягмар нар оролцов.