Байгууллагын дүрэм журам

д/д Дүрэм, журмын нэр  Дугаар Огноо
1 “Төрийн аудитын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” А/48 2017.03.21
2 “Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам” А/191 2017.10.26
3 “Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам” А/124 2018.05.16
4 Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны мөрдөх ёс зүйн дүрэм  А/210 2018.11.21
5 “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлан гаргах, зардлын тайланд аудит хийх, хянах, дүнг нийтэд мэдээлэх, танилцуулах журам” А/45

2020.05.21
6 Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам А/82 2020.10.23