НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭЖ АВСАН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.7-д орон нутгийн хурлын сонгуульд оролцох нам, эвсэл сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайландаа дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ гэж заасан.

Нам, эвсэл нь мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайланд дүгнэлт гаргуулахаар 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө төрийн аудитын орон нутаг дах салбар байгууллагад хүргүүлсэн байхаар заасны дагуу нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох 16 нам, 1 эвсэл хуулийн хугацаанд мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайлангаа Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүллээ.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2020 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр