НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН ТУХАЙ

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д заасан хугацаанд нийт 60 бие даан нэр дэвшигч сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө хянуулж, дүгнэлт гаргуулахаар Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлснийг хүлээн авлаа.

Үүнээс өөрийн хүсэлтээр 2 бие даан нэр дэвшигч нь мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаас татгалзсанаар нийт 58 бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргасан.

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, гаргасан дүгнэлтүүдээ Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.11-д заасан хугацаанд нийслэл, дүүргийн Сонгуулийн Хороонд хүргүүллээ.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдөр