БНХАУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРААС ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Үндэсний аудитын газрын аудиторуудад зориулсан цахим сургалтыг БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газраас 2020 оны есдүгээр сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Монгол Улсын Үндэсний аудитын газрын Санхүүгийн аудитын газар, Гүйцэтгэлийн аудитын газар, Нийцлийн аудитын газар, Тамгын газар, Стратегийн удирдлагын газар, Чанарын баталгаажуулалтын газар, Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэсэн нийт 7 газрын 68 хүн хамрагдсан юм.

Сургалтын эхний өдөр ISO/PC 295 аудитын мэдээлэл цуглуулах стандарт, ISO/TC 295 ажлын танилцуулгыг онцолсон бол хоёр дахь өдөр нь Их өгөгдөл ба түүний бүтэц, мэдээллийн шинжилгээний хандлага, аналитик хэрэгсэл, нэгэн зэрэг дүн шинжилгээ хийх арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийлээ.

Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар нь БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газартай нягт холбоотой ажилладаг бөгөөд 2008 оноос хойш нийт 6 удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулаад байна.