САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТЫГ ЭХЛҮҮЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн  8.1 дэх заалт, Нийслэл дэх  Төрийн аудитын газрын 2020  оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн аудитын хэлтсээс нийслэл, дүүргийн  улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийх завсрын аудитыг нийслэл, 9 дүүрэгт эхлүүллээ.

Завсрын аудитаар 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилт болон 2020  оны II, III улирлын санхүүгийн тайланг хамруулан хийнэ.

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС