Үр дүнд: 38
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд аудит хийж дүгнэлт гаргахАудитын төлөвлөгөө-2020
2.Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн боловсролын болон их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорнод аймаг2020
3.Эрсдэлийн аудитын төлөвлгөөАудитын төлөвлөгөө-2020
4.Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хяналт тавих тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сэдэвт Эрсдэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорнод аймаг2020
5.Гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулахтай холбоотой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сэдэвт нийцлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорнод аймаг2020
6."ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН" аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2020
7.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН "БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ" ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТАудитын төлөвлөгөө-2020
8.Монгол Улсын эдийн засаг, чиглэлийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2020
9.Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2020
10."МУИХ 2020 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоож, нийтэд мэдээлэх" дүн шинжилгээний төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2020
11.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨАудитын төлөвлөгөөГовьсүмбэр аймаг2020
12.Аудитын төлөвлөгөө-2020
13.Дорноговь ТАГ - Санхүүгийн тайлангийн аудитын хуваарьАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2020
14.Нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
15."Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
16.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн д улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
17.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах ажлын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
18.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
19.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
20.АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ТҮР СААТУУЛАХ ХАШАА /БАЙР/-НЫ ОРЛОГЫГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ БҮРЭН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ЭСЭХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
21."Баянхонгор-Эрчим хүч" ЦТХХК-ийн 2015-2017 оны үйл ажиллагаа, үр дүнАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
22.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
23.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтэд хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
24."ЧАНДМАНЬ-БАЯНХОНГОР" ХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНДАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
25.Аймгийн зд, итх-ын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөГовь-Алтай аймаг2019
26.Гүйцэтгэлийн аудитын газраас хэрэгжүүлж буй Газрын тос боловсруулах үйлдьэрийн ТЭЗҮ-д хийх аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
27.БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭАудитын төлөвлөгөөБаян-Өлгий аймаг2019
28.Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
29.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
30."ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН" -д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
31.Экспортод гаргаж буй зарим нэрийн ашигт малтмалын олборлолт, борлуулалт, үнэ, ашиг, алдагдал” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
32.Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүнАудитын төлөвлөгөө-2019
33.ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХЭД ХИЙХ АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨАудитын төлөвлөгөө-2019
34.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
35.Монгол банкнаас "Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн "Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах дэд хөтөлбөр"-ийн үр дүн, өнөөгийн байдалАудитын төлөвлөгөө-2019
36.Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга” төслийн хэрэгжилтэд хийх эрсдэлийн аудитАудитын төлөвлөгөө-2019
37.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын төлөвлөгөө-2019
38.Монгол улсын эдийн засгийн, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын төлөвлөгөө-2019
Үр дүнд: 38