Үр дүнд: 722
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
2.“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
3.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнАудитын тайланДорноговь аймаг2019
4.Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
5.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газарАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
6.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдалАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
7.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
8.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
9."Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа байдал, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
10.“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланАрхангай аймаг2019
11.“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН - 2019 ОНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
12.Төв аймаг дахь төрийн аудитын газар-"Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2019
13."Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтын үр нөлөөтэй байдал" гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
14."Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
15."Төрөөс СӨБ олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
16.“Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, үр дүн” нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
17.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.Аудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
18.“Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
19.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
20.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
21.ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
22.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
23.“Сэлэнгэ үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
24.Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, авто зам ашигласны төлбөрийн орлогын бүрдүүлэлт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
25.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөөАудитын тайлан-2019
26."Чандмань-Баянхонгор" ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүндАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
27."Баянхонгор Эрчим хүч" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
28.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
29.Аймгийн цагдаагийн газрын тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа /байр/-ны орлогыг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн төвлөрүүлсэн эсэх, түүний зарцуулалтАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
30.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн өмчит ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
31.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
32.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
33.Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
34.2019 онд гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
35.Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
36.Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
37.Замын-Үүдийн Чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
38.Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
39.Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
40.Туул голын сав газрын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
41.АЗИ, ЕВРОПЫН ДЭЭД ТҮВШНИЙ 11 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТ "АСЕМ"-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮНАудитын тайлан-2018
42.“Төрийн орон сууцны корпораци” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааАудитын тайлан-2018
43.Засгийн газрын бонд, түүний худалдан авалт, зарцуулсан хүү, төлбөрийн байдалд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
44.Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2016-2017 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
45.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2018
46.Төрийн өмчит их, дээд сургуулиудын 2013-2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайлан-2018
47.“Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
48.Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн зарим арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
49.Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын захиргаа, санхүү, аж ахуйн зарим үйл ажиллагаанд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
50.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайлан-2017
Үр дүнд: 722