Үр дүнд: 56
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.03 Баянбулаг сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
2.10 Өлзийт сумын Соёлын төвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
3.18 Бууцагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
4.20 Баацагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
5.23-40 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
6.26 Баянхонгор аймгийн ЭМГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
7.29 Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
8.31-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
9.34-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
10.09 Номундалай цогцолбор сургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
11.12 Жинст сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
12.17 Баянхонгор сумын 5-р цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
13.19 Эрдэнэцогт сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
14.33-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
15.16 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
16.14 Шинэжинст сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
17.07-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
18.04 Шинэжинст сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
19.21 Баянхонгор сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
20.22 Баянхонгор сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
21.25-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
22.01 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
23.06-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
24.13 Эрдэнэмандал ахлах сургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
25.24-40 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
26.27 Баянхонгор сумын 2-р цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
27.28 Баянцагаан сум ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
28.02 Заг сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
29.05 Баянхонгор онцгой байдлын газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
30.11 Заг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
31.08 Баянлиг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
32.30 Баянхонгор аймаг дахь Нисэх буудалАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
33.32-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
34."Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтын үр нөлөөтэй байдал" гүйцэтгэлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
35."Төрөөс СӨБ олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
36."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн" нийцлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
37.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
38.“Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудитаар холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
39.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
40.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
41.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
42.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
43.БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
44."БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
45.ДУНДГОВЬ: 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АЛБАН ШААРДЛАГААлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
46.ДУНДГОВЬ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
47.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаДундговь аймаг2019
48.Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хариуцлага алдсан албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
49.Аймгийн ЗДТГ-ын даргад 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
50.Цэцэрлэг сумын "Тэсийн Илч"ХХК-ны холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох тухай албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
Үр дүнд: 56