Дорноговь аймаг

No posts found.
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд Үндэсний аудитын газарт нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу “ОНӨ ХХК-уудын худалдан ...
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн  аудитын  тухай  хуулийн  15  дугаар  зүйлийн  15.2.3-д заасан бүрэн эрх, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д заасны дагуу ...
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРААХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ДАРААХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, УИХ-ын Байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар ...