Холбоо барих

  • Стратегийн удирдлагын газар

Утас : 51-261745

  • Гүйцэтгэлийн аудитын газар

Утас :51-261675

  • Санхүүгийн аудитын газар

Утас : 51-261663

  • Нийцлийн аудитын газар

Утас : 261729

  • Олон нийт, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан шинжээч  Д.Жаргалан

Утас : 51-263813

Цахим хаяг : jargaland@audit.gov.mn

Хаяг : 15160, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг

            Бага тойруу-3, Засгийн газрын 4-р байр

Цахим хаяг : info@audit.gov.mn

Цахим хуудас : www.audit.mn

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ