Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитын саналын хэрэгжилт

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитын саналын хэрэгжилт

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу орон нутгийн 2023 ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компаниудтай 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээ байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компаниудтай 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээ байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хувийн аудитын компаниудтай гэрээгээр санхүүгийн тайлангийн аудит хийлгэхээр гэрээ байгууллаа. Төрийн аудитын тухай хуулийн ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитыг гүйцэтгэж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитыг гүйцэтгэж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна. Аудитаар ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баталсан төлөвлөгөөний дагуу зарим байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд завсрын ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Чанарын баталгаажуулалтад хамрагдав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Чанарын баталгаажуулалтад хамрагдав.

Чанарын баталгаажуулалтын албанаас Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд 2022 оны чанарын баталгаажуулалт хийх ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ҮАГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитад хамрагдлаа.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ҮАГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитад хамрагдлаа.

Үндэсний аудитын газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Өвөрхангай аймаг ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан / ӨВА-2022/31-7-ШТА-ГА / төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэлийн аудитыг гүйцэтгэлээ. Аудитын ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын явцад санал солилцов.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын явцад санал солилцов.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн"-д хийгдэж буй гүйцэтгэлийн ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ