Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитыг гүйцэтгэж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд хүргүүлэх саналын аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна. Аудитаар төсвийн зарлагыг бууруулж, орлого нэмэгдүүлэх үндэслэл бүхий саналыг холбогдох газарт Төсвийн цаглабарт хугацаанд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.