Гишүүнчлэл

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА:

 • Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI) – 1996 он
 • Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын Байгаль орчны аудитын Ажлын хэсэг (WGEA) – 2004 он
 • Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын олборлох аж үйлдвэрийн аудитын ажлын хэсгийн гишүүн – 2014 он
 • Аудитын дээд байгууллагуудын Азийн байгууллага– 1996 он АСОСАИ-н Аудитын хорооны гишүүн– 2006, 2009, 2015

Бид Аудитын дээд байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажилладгийн дотор:

• ОХУ-ын Тооцооны танхим

• БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газар

• БНСУ-ын Аудит ба хяналтын шалгалтын зөвлөл (BAI)

• БНЭУ-ын  Хянагч, ерөнхий аудиторын газар

• Кувейтийн Төрийн аудитын товчоо

• ИБУИВУ-ын Үндэсний аудитын газар

• Болгарын Үндэсний аудитын газар

• Туркийн тооцооны шүүх

• Норвегийн Вант Улсын Ерөнхий аудиторын газар

• БНСВУ-ын Төрийн аудитын газар

• Тайландын Вант Улсын Төрийн аудитын газар

• БНУУ-ын улсын Төрийн аудитын газар

INTERNATIONAL COOPERATION OF MNAO

Membership of the Mongolian National Audit Office in International Organizations:

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) – 1996

Asian Organization of the Supreme Audit Institutions (ASOSAI) – 1996

ASOSAI Audit Committee Member – 2006, 2009, 2015

Environmental Audit Working Group (WGEA) of the International Audit Institutions – 2004

Member of the International Extractive Industries Audit Working Group of the Supreme Audit Institutions – 2014

We have active cooperation with the Supreme Audit Institutions including:

 • Accounts Chamber of Russia
 • National Audit Office of China
 • The Board of Audit and Inspection of the Republic of Korea (BAI
 • Comptroller and Auditor General of India
 • State Bureau of Kuwait
 • National Audit Office of the UK
 • National Audit Office of Bulgaria
 • Turkish Court of Account
 • Office of the Chief Auditor of Norway
 • State Audit Office of Vietnam
 • State Audit Office of Thailand
 • State Audit Office of Hungary