Ховд аймаг

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар гүйцэтгэлийн аудитын дүнг танилцууллаа.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар гүйцэтгэлийн аудитын дүнг танилцууллаа.

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол "Аудитын сэдэв батлах тухай", Монгол улсын Ерөнхий аудиторын А/12 ...
"Төсөв, ОНХС-гийн үйлчилгээг сайжруулж үр ашгийг дээшлүүлэх нь" сургалтад мэдээлэл хийлээ.

“Төсөв, ОНХС-гийн үйлчилгээг сайжруулж үр ашгийг дээшлүүлэх нь” сургалтад мэдээлэл хийлээ.

Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тогтвортой амьжиргаа-3 төслөөс хэрэгжүүлсэн "Төсөв, ОНХС-гийн үйлчилгээг сайжруулж үр ашгийг ...
Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв.

Улс болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашигт хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн хурлыг хийлээ. Хуралд ...
Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийв.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийв.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн хурлыг хийлээ.  Хуралд Санхүү төрийн сангийн ...
Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аудитаар сумдад ажиллав.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аудитаар сумдад ажиллав.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 тоот ...
Ховд аймгийн ТЕЗ-ын 2021 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг аймгийн Засаг даргад танилцууллаа.

Ховд аймгийн ТЕЗ-ын 2021 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг аймгийн Засаг даргад танилцууллаа.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д “Төрийн аудитын байгууллага аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргана.” ...
Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Малын эмч, мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн зөвөлгөөн, семинар, сургалтад мэдээлэл хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Малын эмч, мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн зөвөлгөөн, семинар, сургалтад мэдээлэл хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Ховд аймгийн малын эмч, мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн зөвөлгөөн, семинар, сургалт"-д санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар ...
Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Улс орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн хурал хийлээ. Уг хуралд ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ