Аудитын хурал боллоо

Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт аудитын хурал боллоо.

Ховд аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 246.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 46 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаагаас 2023 онд 87.3 тэрбум төгрөг санхүүжих юм.

Хурлаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний үр дүн, аудитын явцад илэрсэн алдаа, зөрчлийн талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад танилцуулж, ажил сайжруулах зөвлөмж хүргүүлэх, алдаа зөрчил арилгуулах албан шаардлага, төлбөрийн акт тогтоохоор шийдвэрлэв.