ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

 1. Төрийн аудитын байгууллага нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн шалгагдагч этгээдийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн шууд захирагчийн болон Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагын бэлтгэсэн 2020 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Аудитад шалгагдагч этгээдийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгууд, ерөнхий дэвтэр, журнал, анхан шатны баримт шаардлагатай бусад бүх баримтуудыг хамруулна.

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй шинжээч нь дараах материалыг цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт;
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт; (archive@judcouncil.mn цахим хаягаар хүсэлт илгээн авна уу)
 • ММНБИ-ын тодорхойлолт; /Үндэсний аудитын газар ММНБИ-ээс нэгдсэн журмаар авах болсон тул ирүүлэх шаардлагагүй/
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/.
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 09:00 цагаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд авах бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор nyamtsetsegj@audit.gov.mn хаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-3, Чингэлтэй дүүрэг,

Улаанбаатар-15160, Монгол Улс

Холбоо барих утас:

Д.Энхболд 99008972 /Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга/

Л.Хонгорзул 99090159 /Санхүүгийн аудитын газрын аудитын менежер/

Ж.Нямцэцэг 98180022 /Санхүүгийн аудитын газрын аудитор/