Category

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын  2021 оны үйл ажиллагааны тайланг өргөн барьж байна.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээлийн санхүүгийн тайланд аудит хийх аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулалтыг дахин явуулж байна.

“Төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудит”-ыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа...

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН”

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1-т  “Төрийн аудитын байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны тайланг өөрийн цахим хуудсанд олон...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Төрийн аудитын байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн “Аудитыг цахимжуулж нэгтгэн удирдах тогтолцоог бүрдүүлж, төлөвшүүлэх” зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь гол үйл ажиллагаагаа...

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг нийтэлж байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт “Төрийн аудитын байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны тайланг өөрийн цахим...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ