“ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/53 дугаар тушаалаар баталсан Үндэсний аудитын газрын 2020 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газраас “Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийж буй гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг  2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудитор О.Тэнгис, Гүйцэтгэлийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор С.Оюунгэрэл, аудитын менежер Б.Саруул болон аудитын баг БШУЯ-ны холбогдох газар нэгжийн удирдлага, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төв, Боловсролын технологийн мэдээллийн төв, Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудын холбооны төлөөлөл оролцлоо.

Уг аудитаар БШУЯ, харьяа байгууллагууд, орон нутаг дахь Боловсролын газар, хэлтсүүд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн өмчийн бус Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2017-2020 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаа, 2017, 2018, 2019 онд зарцуулсан хөрөнгийн зарцуулалт,  үр дүн, салбарын дотоод хяналтын үр нөлөөг хамруулж хийхээр төлөвлөсөн байна.