Category

Худалдан авах ажиллагаа

“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад дүгнэлт гаргах шинжээч, хувь хүн, баг, хуулийн этгээдэд

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- д тусгагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн судалгааны ажлын үр...

Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудитад ажиллах шинжээчийг сонгон шалгаруулах хувь хүн/баг/хуулийн этгээдэд

Урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- нд тусгагдсан “Монгол Улсын засгийн газрын 2023...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын бодлого, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа нь иргэдийн оролцоо, харилцагч талуудын үр ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгож байгаа эсэх болон...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2023-оны хайгуулын  үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2023-оны хайгуулын  үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эрчим хүчний барилга...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй барилга...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй авто...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр хайгуулын үйл ажиллагаа...

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Төрийн аудитын байгууллагаас “Монгол Улсын Их хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох...
1 2 3 12